1. Bendrosios nuostatos

1.1. Ši privatumo politika reglamentuoja elektroninės parduotuvės pagrindinius Pirkėjo asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus elektroninėje parduotuvėje slimwear.lt.
1.2. Pirkėjo asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.
1.3. Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų pirkimo metu pateikimą.
parduotuvėje nurodydami savo asmens duomenis, sutinkate, kad www.slimwear.lt juos valdytų ir tvarkytų šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.
1.4. El.parduotuvėje nurodydami savo asmens duomenis, sutinkate, kad www.slimwear.lt juos valdytų ir tvarkytų šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.
1.5. Pirkėjo asmens duomenys gali būti tvarkomi Pardavėjo rinkodaros tikslais tik tuo atveju, kai Pirkėjas pats išreiškia tam sutikimą.
1.6. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus kai to reikalauja kompetentinga Valstybės institucija LR įstatymų numatytais atvejais, atskiru rašytiniu Pirkėjo sutikimu arba kai tai reikalingi prekių siuntų tarnyboms, prekių pristatymo tikslais.
 
2. Slapukai (angl.cookies)

2.1. Tam, kad galėtume pasiūlyti Jums visavertes paslaugas mūsų svetainėje, Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) įrašome informaciją (slapukus, angl.cookies).
Įrašytą informaciją naudosime atpažindami Jus, kaip ankstesnį svetainės naudotoją, rinkdami svetainės lankomumo statistiką.
2.2.Įrašytą informaciją naudosime atpažindami Jus, kaip ankstesnį svetainės naudotoją, rinkdami svetainės lankomumo statistiką.
2.3. Jūs bet kada galite peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) įrašome, ir galite ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Taip pat turite teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) Jūsų kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos Jums gali būti neprieinamos.
2.4. Naudodamiesi el. parduotuve sutinkame su tuo, kad Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašoma informacija, kuri yra tik unikalus kodas, be jokio ryšio su asmenine informacija.
2.5. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti, pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus, ar kreipdamiesi į mus el. paštu.
 
3. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

3.1. www.slimwear.lt vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:
3.1.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.
3.1.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.
3.1.3. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.
3.2. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.
3.3. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.
3.4. Pardavėjas turi teisę perduoti informaciją trečioms šalims, tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
3.5. www.slimwear.lt gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, amžiaus grupė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita el. parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi šiems tikslams:
3.5.1. prekių užsakymų apdorojimui;
3.5.2. finansinių dokumentų (pvz.: sąskaitų-faktūrų) išrašymui;
3.5.3. problemų, susijusių su prekių užsakymu ar pristatymu sprendimui;
3.5.4. kitų sutartinių įsipareigojimų vykdymu.
 
4. Pirkėjo teisės, susijusios su Asmens duomenų tvarkymu:

4.1. Pirkėjas turi šias teises: būti informuotas apie savo Asmens duomenų rinkimą ir tvarkymą; kokiu tikslu yra renkami bei tvarkomi ir kam buvo suteikti jo Asmens duomenys; reikalauti ištaisyti arba sunaikinti savo Asmens duomenis ir sustabdyti Asmens duomenų tvarkymo veiksmus.
4.2. Nesutikti, kad jo Asmens duomenys būtų tvarkomi. Tokiu atveju Pirkėjas turi pateikti prašymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu raštu išsiųsdamas elektroninį laišką adresu: info@slimwear.lt. Pardavėjas gavęs tokį prašymą ar nurodymą iš Pirkėjo privalo ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų pateikti Pirkėjui raštišką atsakymą el. paštu bei atlikti prašyme ar nurodyme nurodytus veiksmus arba paaiškinti priežastį, kodėl atsisako juos atlikti.
 
5. Privatumo politikos keitimas ir baigiamosios nuostatos

5.1. www.slimwear.lt turi teisę bet kuriuo metu pakeisti, papildyti ar taisyti taisykles. Apie taisyklių pakeitimus, taisymus ar papildymus Pirkėjai informuojami svetainėje www.slimwear.lt. Šios taisyklės įsigalioja nuo paskelbimo elektroninėje parduotuvėje dienos. Su šiomis taisyklėmis Pirkėjai turi susipažinti prieš pirkdami prekę. Tolimesnis naudojimasis mūsų tinklapio paslaugomis reiškia šių taisyklių laikymąsi.
5.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, pagal Pardavėjo veiklos registracijos vietą.